SHORT KULTURY

Czekacie na Skup Kultury, ale 12 czerwca jest dla Was za daleko? A może macie cierpliwość, ale też bogatą wyobraźnię, którą lubicie dzielić się ze światem? Jeśli nie ze światem to może chociaż z grupą bliskich znajomych? A może by tak… zagrać w Grę?

Short Kultury to nasza odpowiedź na wszystkie powyższe pytania. Jeśli macie ochotę, zapraszamy Was na Grę, w której będziecie mogli wykazać się swoimi pomysłami w realizacji mniej lub bardziej niedorzecznych zadań. Obiecujemy, że będziecie mieli szerokie pole manewru. Jedyne czego od Was wymagamy, to chęci do dobrej zabawy i konta na Instagramie.

O co w Shorcie Kultury chodzi? Przeczytajcie regulamin, zapiszcie się! Obiecujemy, że się nie zawiedziecie!

REGULAMIN GRY HYBRYDOWEJ (INTERNETOWO-MIEJSKIEJ) SHORT KULTURY

I. Postanowienia ogólne.

 1. Gra hybrydowa „Short Kultury” (dalej „Gra”) organizowana jest przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1/1, KRS: 0000328818, NIP: 6312589810, REGON: 241205445 (dalej „Organizator” na platformie Instagram i na terenie miasta Gliwice.
 2. Głównym celem gry jest promocja szeroko pojętej kultury oraz spędzania wolnego czasu w sposób kreatywny i aktywny.

II. Uczestnicy.

 1. Gra przeznaczona jest dla wszystkich chętnych w każdym wieku, którzy lubią dobrą zabawę.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja Drużyny liczącej od 1 do 3 osób. Członkiem każdego zespołu musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Dopuszcza się udział Drużyny bez osoby pełnoletniej, jeśli wszyscy członkowie Drużyny ukończyli 16 lat.
 3. Rejestracji można dokonać do 31 maja 2022 roku włącznie, przez kompletne i poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej www.calanaprzod.org.
 4. Nie ma limitu Drużyn mogących brać udział w Grze.
 5. Każda Drużyna po weryfikacji zgodności zgłoszenia z Regulaminem Gry otrzyma drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i pierwsze wskazówki.
 6. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli Drużyna otrzymała potwierdzenie w formie e-mail.
 7. Udział w Grze jest bezpłatny.
 8. W Grze mogą brać udział osoby fizyczne, z wyłączeniem członków Organizatora oraz innych osób, które brały udział w organizowaniu Gry.
 9. Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Grze. Zgodę należy dostarczyć do Organizatora przed rozpoczęciem Gry. Niepełnoletni Uczestnik, który nie przekaże pisemnej zgody rodziców, nie zostanie dopuszczony do udziału w Grze.
 10. Aby wziąć udział w Grze potrzebne jest posiadanie konta na Instagramie przez przynajmniej jednego członka Drużyny. Konto musi być publiczne. Zadanie zaliczone zostaje tylko jeśli rozwiązanie zostało opublikowane na koncie zgłoszonym przy rejestracji.
 11. Uczestnik powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Uczestnikom ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Organizator może nie wyrazić zgody na start Uczestnika w Grze jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Uczestnik wyraża zgodę na:
  • wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
  • przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz.1182);
  • opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunku uczestnika, a także imienia i nazwiska Uczestnika w przypadku, gdy ten otrzyma nagrodę.
 14. Zgłaszając udział w Grze i biorąc w niej udział, Uczestnik Gry, lub jego rodzic bądź opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich, podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Gry i akceptację jego treść.

III. Zasady gry.

 1. Regulamin Gry zostanie opublikowany 24.05.2022 na stronie internetowej www.calanaprzod.org. Kapitanowie Drużyn otrzymają e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i pierwszymi wskazówkami (zdanie „0”).
 2. Kolejne zadanie będą publikowane na Instagramie @calanaprzod.org – www.instagram.com/calanaprzod_org około godz. 18:00 w we wskazanych terminach
  • 28.05.2022 – zadanie 1
  • 31.05.2022 – zadanie 2
  • 03.06.2022 – zadanie 3
  • 06.06.2022 – zadanie 4
  • 08.06.2022 – zadanie 5
  • 10.06.2022 – zadanie 6
 1. Ostatnie zadanie będzie wymagało spotkania na żywo z Organizatorem Gry w terminie 12.06.2022  godz. 12:00-16:00 w Gliwicach.
 2. Kapitan Gry będzie publikował rozwiązanie zadań na zgłoszonym przez siebie koncie na Instagramie. Kapitanowie mogą publikować rozwiązania w dowolnym momencie do czasu rozwiązania ostatniego zadania. Rozwiązania wcześniejszych zadań po opublikowaniu rozwiązania zadania 6 nie będą zaliczane. Gra kończy się dla Drużyny w momencie opublikowania rozwiązania zadania 6.
 3. Za rozwiązanie zadania będą przyznawane punkty metodą 0-1 (1 – rozwiązanie zadania według wskazówek, 0 – nie rozwiązanie zadania, nie uwzględnienie znaczących wskazówek). Po zakończeniu gry jury przyzna punkty trzem najbardziej kreatywnym drużynom (w kolejności – 4 punkty, 3 punkty, 2 punkty).

IV. Zwycięzcy i nagrody.

 1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni bezpośrednio po jej zakończeniu. Zespoły, które do wskazanego czasu nie wypełnią zadania 6 i nie zgłoszą się ze wskazanym miejscu rozstrzygnięcia Gry nie będą brane pod uwagę w procesie wyłaniania zwycięzców.
 2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania oraz punktów uwzględniających kreatywność podczas wykonywania zadań. Nagrodzone zostaną trzy Drużyny, które uzyskają największą ilość punktów.
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej Drużyn otrzyma równą liczbę punktów przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.
 4. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, w tym bony i vouchery związane z szeroko pojętą kulturą.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
 2. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania danych osobowych wyłącznie dla celów organizacji i przeprowadzenia Gry oraz wydania przyznanych Nagród, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz.1182). Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację Nagród.
 3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn i okoliczności za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a które uniemożliwiają prawidłowy przebieg Gry.
 5. Organizator zastrzega prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.

To ważne! Jeśli chcesz dołączyć do gry musisz kliknąć tutaj – tu znajdziesz FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Tutaj znajdziesz regulamin gry Short Kultury – wersję do pobrania.

Tutaj znajdziesz obowiązek informacyjny, czyli RODO – rozumiesz, musimy.

Tutaj możesz pobrać wzór zgody rodzica / opiekuna na udział w grze osoby niepełnoletniej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030