MISJA

Naszą misją jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych, z których dochód przeznaczamy na pomoc tym osobom, przede wszystkim na prowadzenie terapii i zakup sprzętu medycznego. „Cała Naprzód” kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości, niezależności, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

STATUT STOWARZYSZENIA „CAŁA NAPRZÓD”
Tekst jednolity – Gliwice, dn. 17 listopada 2020 r.

Rozdział I

Misja oraz podstawy prawne i organizacyjne działania „Całej Naprzód”

§ 1

Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, zwane dalej stowarzyszeniem lub „Całą Naprzód”, zrzesza osoby działające na rzecz kultury, sportu i rekreacji oraz poprawy sytuacji ludzi znajdujących się w trudnym położeniu zdrowotnym i finansowym, w myśl hasła: „Niepełnosprawni. Pełnosprawni w zabawie”. Misja jest podstawowym wyznacznikiem działań podejmowanych przez stowarzyszenie. „Cała Naprzód” kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu, legalizmu, niezależności, jawności, odpowiedzialności, rzetelności, partnerstwa, przyjaźni oraz ideą dobra wspólnego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie istnieje od 2009 roku. Od 2012 roku „Cała Naprzód” posiada status organizacji pożytku publicznego.
 2. „Cała Naprzód” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa na podstawie postanowień niniejszego statutu, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych aktów prawnych właściwych do podejmowanych działań.
 3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
 4. Każda ustawowa zmiana przepisów, na których oparto niniejszy statut powoduje automatycznie zawieszenie tych postanowień statutowych, które wynikają ze zmiany przepisów. Do czasu zmiany statutu w takim przypadku w miejsce nieaktualnych zapisów stosuje się aktualne prawo.

§ 3

 1. Siedzibą „Całej Naprzód” jest miasto Gliwice.
 2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gliwic i województwa śląskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych „Cała Naprzód” może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

 1. „Cała Naprzód” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wszystkich innych osób mogących przyczynić się do realizacji jej zamierzeń.
 2. „Cała Naprzód” współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami o podobnych celach działania. Może pozostawać ich członkiem na zasadach pełnej autonomii.

§ 5

 1. „Cała Naprzód” używa pieczęci podłużnej z napisem: Stowarzyszenie „Cała Naprzód” oraz danymi identyfikującymi organizację.
 2. Odznaką stowarzyszenia jest ślimak otoczony napisem „Cała Naprzód”.
 3. Osoby i instytucje, które swoją działalnością propagują cele, dla których powołana jest „Cała Naprzód” mogą zostać uhonorowane „Certyfikatem Ślimaka”.

§ 6

Dla prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

§ 7

„Cała Naprzód” ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. Samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

Rozdział II

Cele „Całej Naprzód” i sposoby ich realizacji

§ 8

„Cała Naprzód” prowadzi działalność społecznie użyteczną w zakresie:

 1. działalności charytatywnej;
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. kultury i sztuki;
 4. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 5. edukacji;
 6. turystyki i krajoznawstwa;
 7. ochrony i promocji zdrowia;
 8. promocji i organizacji wolontariatu;
 9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 10. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 11. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku publicznego.

§ 9

„Cała Naprzód” realizuje swoje cele poprzez:

 1. wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin i bliskich;
 2. organizację i wspieranie imprez artystycznych we wszystkich formach, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki;
 3. organizację i wspieranie kampanii społecznych;
 4. organizację i wspieranie zajęć oraz wydarzeń sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem sportów zespołowych;
 5. organizację i wspieranie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
 6. organizację i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość miasta Gliwice i województwa śląskiego;
 7. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych.
 8. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.

§ 10

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:

 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 11

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD, jako:

 • 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 58.11.Z Wydawanie książek
 • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.

§ 12

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza prowadzona jest wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.
 3. Działalność gospodarcza nie jest prowadzona w biurze Stowarzyszenia znajdującym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 pokój 414.

Rozdział III

Członkowie „Całej Naprzód”, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie „Całej Naprzód” dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która złoży na ręce zarządu stowarzyszenia pisemną deklarację przystąpienia do „Całej Naprzód”.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do „Całej Naprzód” i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do „Całej Naprzód”, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały zarządu podjętej na najbliższym zebraniu zarządu.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów „Całej Naprzód”.
 2. Członkiem wspierającym stowarzyszenia staje się na podstawie uchwały zarządu podjętej na najbliższym zebraniu zarządu.

§ 16

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele dla których powołane jest „Cała Naprzód”.
 2. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie członków na wniosek zarządu stowarzyszenia.

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz „Całej Naprzód”;
 2. zgłaszać uwagi dotyczące działalności stowarzyszenia;
 3. brać udział w pracach, zebraniach i przedsięwzięciach „Całej Naprzód”;
 4. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności stowarzyszenia oraz informować o przynależności do „Całej Naprzód”.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz „Całej Naprzód”;
 2. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów stowarzyszenia;
 3. opłacać składki członkowskie;
 4. dbać o pozytywny wizerunek stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz „Całej Naprzód” i wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 19

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. Jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 20

 1. Utrata członkostwa w „Całej Naprzód” następuje na skutek:
 • dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie zarządowi;
 • utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • śmierci;
 • wykluczenia przez zarząd w drodze uchwały:- z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz stowarzyszenia
  – z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
  – z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach i działaniach „Całej Naprzód”
 1. Od uchwały zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w „Całej Naprzód” przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków w terminie 14 dni od daty poinformowania członka o podjęciu stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym walnym zebraniu członków. Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze „Całej Naprzód”

§ 21

Władzami stowarzyszenia są:

 1. walne zebranie członków,
 2. zarząd,
 3. komisja rewizyjna.

§ 22

 1. Wyboru zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje walne zebranie członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej trwa 2 lata.
 3. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.
 4. W razie, gdy skład władz ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 23

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w terminie pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24

 1. Walne zebranie członków „Całej Naprzód” jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. W walnym zebraniu członków uczestniczą:
  – z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  – z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 25

 1. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne zebranie otwiera prezes stowarzyszenia, po czym wybierane jest prezydium walnego zebrania.
 3. Obradami walnego zebrania kieruje prezydium walnego zebrania w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 4. Na każdym walnym zebraniu spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz.

§ 26

 1. Zwyczajne walne zebrania zwołuje zarząd co roku, do końca 6 miesiąca danego roku, jako sprawozdawcze, i co 2 lata, również do końca 6 miesiąca danego roku, jako sprawozdawczo-wyborcze.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd:
  – z własnej inicjatywy;
  – na pisemny wniosek komisji rewizyjnej;
  – na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
 4. Zarząd zawiadamia członków stowarzyszenia o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zwyczajnego walnego zebrania lub nadzwyczajnego walnego zebrania. Zawiadomienie przekazywane jest przekazem elektronicznym.

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia;
 • uchwalanie zmian statutu;
 • wybór członków zarządu;
 • wybór członków komisji rewizyjnej;
 • rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego stowarzyszenia;
 • zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia.

Zarząd „Całej Naprzód”

§ 28

 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością „Całej Naprzód”, prowadzi sprawy niezastrzeżone statutem innym organom, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym jednego prezesa i wiceprezesów.
 3. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.

§ 29

Do kompetencji zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia w oparciu o statut i uchwały walnego zebrania członków;
 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zebrań członków „Całej Naprzód”;
 • prowadzenie aktualnego rejestru członków stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających;
 • występowanie do walnego zebrania z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego;
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • opracowywanie regulaminów i innych dokumentów dotyczących wsparcia podopiecznych stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna „Całej Naprzód”

§ 30

 1. Komisja rewizyjna jest organem „Całej Naprzód” powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 5. Członkowie komisji rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie komisji rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w takim organie.

§ 31

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

 • kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności „Całej Naprzód”;
 • przedstawianie walnemu zebraniu oraz zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności stowarzyszenia i zarządu oraz żądanie ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
 • wnioskowanie do zarządu o zwołanie walnego zebrania nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z takim wnioskiem.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa „Całej Naprzód”

§ 32

Do realizacji celów statutowych „Cała Naprzód” posiada majątek trwały, obrotowy oraz fundusze, na które składają się:

 • składki członków zwyczajnych;
 • świadczenia członków wspierających;
 • darowizny, zapisy i spadki;
 • środki pochodzące ze zbiórek publicznych;
 • środki pochodzące z działalności gospodarczej;
 • dotacje i subwencje;
 • dochody z majątku stowarzyszenia.

§ 33

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Sposób reprezentacji „Całej Naprzód”

§ 34

 1. Do reprezentacji Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo bądź dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. Prezes lub wiceprezes zarządu jednoosobowo mogą udzielać pełnomocnictwa wykonywania określonego rodzaju czynności.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia walne zebranie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

§ 36

Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez walne zebranie członków.