Stowarzyszenie „Cała Naprzód” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.calanaprzod.org

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-09-17.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa stworzona w oparciu o WordPress. Zainstalowana jest wtyczka mająca ułatwić poruszanie się po stronie osobom słabowidzącym.

Niedostępne elementy i treści:

 • w filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych,
 • nie wszystkie infografiki i inne obrazy uzupełnione są tekstem alternatywnym,
 • „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo (zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej),
 • serwis zawiera dokumenty PDF, z których część powstała na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 • staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z plików osadzonych i publikować teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-09-17.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-17.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas, mailowo – kontakt@calanaprzod.org lub telefonicznie – +48 502 320 658.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, ul. Szpitalna 8 pokój 414 44-190 Knurów

 • Biuro znajduje się na czwartym piętrze budynku.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.
 • Wejście do budynku szerokie.
 • Nad wejściem do budynku nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.
 • Recepcja przystosowana dla osób na wózkach (obniżone blaty).
 • Na parterze budynku jest ścieżka naprowadzająca, która prowadzi od wejścia do recepcji i windy.
 • Na piętra budynku prowadzą schody.
 • W budynku są windy na wszystkie piętra.
 • W budynku nie ma tyflomapy.
 • W budynku zastosowano kontrastowe oznaczenia.
 • W budynku nie ma kącika małego klienta.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na każdym piętrze budynku, po prawej stronie od wyjścia z windy.
 • Możliwość parkowania przed budynkiem.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.
 • W budynku i w biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Chęć skorzystania z tłumacza prosimy zgłosić wcześniej.
 • Wejście do biura wąskie – 80 centymetrów.
 • W budynku i biurze brak defibrylatora (AED).

Siedziba Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, ul. Zwycięstwa 1 44-100 Gliwice

 • Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na pierwszym piętrze budynku.
 • W siedzibie nie odbywa się obsługa klientów.
 • Siedziba służy wyłącznie jako adres do korespondencji.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście.
 • Wejście jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 • Wykonano wizualne wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych do poziomu I piętra.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne).
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Zakaz parkowania przed budynkiem, najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na Placu Inwalidów (50 m).
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Chęć skorzystania z tłumacza prosimy zgłosić wcześniej.
 • W budynku brak defibrylatora (AED).