Administrator danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Cała Naprzód” (ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice).

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest organizacja punktu zbiórki środków finansowych na rzecz Ukrainy. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji punktu zbiórki środków finansowych na rzecz Ukrainy, w szczególności w celu nawiązania kontaktu, przeprowadzenia ww. działania, ewaluacji, w celach sprawozdawczych i archiwizacyjnych (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej informacji. Takimi podmiotami mogą być w szczególności podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty które świadczą usługi wsparcia informatycznego, prawnego, księgowego oraz audytu i ewaluacji działań Administratora. W przypadku realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które finansują dany projekt, dla celów sprawozdawczych i kontrolnych.

Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z Pani/Pana zgłoszeniem punktu zbiórki środków finansowych „Śląskie dla Ukrainy!”. Pośród tych danych mogą znajdować się, w szczególności, następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu,
 • inne dane osobowe przekazane przez Panią/Pana w związku z realizacją działania.

Zakres danych osobowych może się różnić w zależności od tego, jakie dane zostaną podane przez Panią/Pana.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W każdej chwili, w zakresie wynikającym z RODO, ma Pani/Pan prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia danych – jeżeli Pani/ Pana zdaniem nie ma podstaw, aby przetwarzano Pani/Pana dane, może Pani/Pan żądać ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinna Pani/Pan wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem (przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody, może też nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio taką zgodę wyrażono,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@calanaprzod.org. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Część operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, których dostawcą jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Google Ireland Limited zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szkoleniu, webinarium, spotkaniu itp. i uczestniczeniu w nim.