PRACUJ W CAŁEJ NAPRZÓD!

Lubisz pomagać? Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz nieść pomoc razem z nami? Dołącz do nas!

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko KOORDYNATORKI lub KOORDYNATORA WOLONTARIATU – zatrudnienie na umowę o pracę.

Misją stowarzyszenia jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych.

 

Do głównych obowiązków pracownicy / pracownika będzie należało:

 • poszukiwanie i rekrutacja wolontariuszy, kierowanie i opieka nad wolontariuszami,
 • organizowanie wolontariuszy na wydarzenia i inicjatywy organizowane przez Stowarzyszenie (jednorazowe i cykliczne, według zgłaszanego zapotrzebowania),
 • rozwój e-wolontariatu oraz rozwój wolontariatu systematycznego w Stowarzyszeniu,
 • podpisywanie umów, kontrola rejestru wolontariuszy, podziękowania dla wolontariuszy, przygotowanie pakietów wolontariackich,
 • cykliczne spotkanie z wolontariuszami, animowanie działań wolontariackich,
 • prowadzenie i rozwijanie grupy wolontariackiej na Facebooku,
 • organizacja Dnia Wolontariusza w Stowarzyszeniu,
 • współpraca z biurem, z członkami Stowarzyszenia,
 • aktywny udział w Szkole Dobrego Wolontariatu,
 • współpraca ze szkołami, w tym szkolnymi klubami wolontariatu,
 • współpraca z firmami, w tym wolontariat pracowniczy,
 • obsługa SOW – Systemu Obsługi Wolontariatu,
 • aktywny udział w procesie certyfikacji MPW,
 • aktywny udział w przygotowaniu planu rozwoju wolontariatu w organizacji,
 • Koordynacja realizacji minigrantów w ramach projektu, wsparcie w zakresie przygotowywanych przez wolontariuszy akcji własnych.

Obowiązki pracownicy / pracownika łączą się wyłącznie z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód” działalnością statutową organizacji. Praca wymaga dużej współpracy z działającymi społecznie w stowarzyszeniu członkami organizacji oraz wolontariuszami,

Mile widziane:

 • dyspozycyjność – obligatoryjne jest uczestnictwo w Szkole Dobrego Wolontariatu (zjazdy w Warszawie),
 • doświadczenie w działalności społecznej,
 • umiejętności z zakresu kierowania ludźmi, koordynowania wolontariatem,
 • znajomość lokalnych instytucji związanych z działalnością społeczną,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
 • mobilność w obrębie Knurowa, Gliwic i okolic.

Pożądane cechy charakteru:

Empatia, komunikatywność, staranność, otwartość na ludzi i nowe pomysły.

Informacja o warunkach pracy:

 1. Miejsce pracy: głównie Knurów, Gliwice
 2. Wymiar czasu pracy: umowa o pracę, 1/1 etatu
 3. Wynagrodzenie: 4 300,00 zł brutto
 4. Okres zatrudnienia: od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2026

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę [POBIERZ]
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [POBIERZ]

Uwaga:

 • Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
 • Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów oraz przebiegu procesu rekrutacji:

 • Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do 1 grudnia 2023 do godz. 13:00
  • w formie elektronicznej (skany) na adres: kontakt@calanaprzod.org (sugerowany tytuł e-maila: „Praca”) lub
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, ul. Szpitalna 8 p. 414 44-190 Knurów z dopiskiem „Praca” (decyduje data wpływu).
 • Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 5 grudnia 2023 roku w Knurowie przy ul. Szpitalna 8 p. 414. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani do dnia 14 grudnia 2023.
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru.

Stanowisko pracy finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Planowany harmonogram naboru:

 • ogłoszenie naboru – 20 listopada 2023
 • termin przesyłania dokumentów – do 1 grudnia 2023 do godz. 13:00
 • rozmowy kwalifikacyjne – 5 grudnia 2023
 • ogłoszenie wyniku – 14 grudnia 2023
 • rozpoczęcie pracy – 2 stycznia 2024

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: