REGULAMIN SKLEPU

DEFINICJE

 • Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
 • Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
 • Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;
 • Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu Towarów;
 • Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
 • Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu www.calanaprzod.org;
 • Sprzedawca – Fundacja „Cała Naprzód” („Fundacja”) z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Kościuszki 35, KRS: 0000519201 NIP: 6312654097 REGON: 243633458, e-mail: sklep@calanaprzod.org, nr rachunku Raiffeisen Bank Polska S.A. 09 1750 0012 0000 0000 3841 5336;
 • Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
 • Wymagania Techniczne– minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne  do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;
 • Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do korzystania ze Sklepu oraz złożenia Zamówienia niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
 3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
 • umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (usługa założenia i prowadzenia Konta);
 • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 • umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
  1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
 • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 • możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
 • bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
 3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim na czas nieoznaczony.
 5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
 6. Klient zobowiązany jest również do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt drogą e-mail na adres: sklep@calanaprzod.org.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

REKLAMACJE USŁUG

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie, w tym poprzez wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW – ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Złożenie Zamówienia wiąże się z powstaniem po stronie Klienta obowiązku zapłaty.
 4. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza udostępnionego w ramach Sklepu.
 5. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.
 6. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.calanaprzod.org potwierdzającą przyjęte Zamówienie (w razie nie otrzymania wiadomości należy sprawdzić zawartość folderu SPAM w skrzynce pocztowej).
 7. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oznacza, iż Zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail i przesłanie faktury pro forma wiążącej się z obowiązkiem zapłaty.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

CENY I DOSTAWA TOWARU

 1. Ceny Towarów dostępnych w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie.
 3. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 4. Sprzedawca pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania produktu do Klienta. Przesyłka jest dokonywana za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt ten wynosi:
 • 11 zł, przy zamówieniu 1 sztuki;
 • 12 zł, przy zamówieniu 2 – 3 sztuk;
 • 14 zł, przy zamówieniu 4 – 9 sztuk;
 • 18 zł, przy zamówieniu powyżej 10 sztuk;
 • 0 zł, przy zamówieniu powyżej 15 sztuk.
 1. Bezpłatny odbiór osobisty możliwy jest w siedzibie Fundacji po uprzednim uzgodnieniu z Fundacją terminu odbioru.
 2. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
 3. Wraz z Zamówieniem Klient otrzymuje dokument faktury pro forma.
 4. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT zgodnie z odpowiednimi przepisami. Fakturę VAT Klient otrzymuje razem z zamówionymi Towarami.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania produktów z oferty bez uprzedzenia.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA I ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Realizacja Zamówienia rozpocznie się nie później niż w terminie pięciu dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone.
 2. Płatność za zamówiony Towar wraz z kosztami przesyłki następuje przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego lub za pośrednictwem odpowiedniego systemu płatniczego.
 3. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub datę wpływu środków w ramach odpowiedniego systemu płatniczego.
 4. Termin płatności za zamówione Towary wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7-dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 6. Sprzedający nie dostarcza Towarów „za pobraniem”.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni (z zastrzeżeniem pkt. 12), bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@calanaprzod.org. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Towaru prosimy w miarę możliwości o dołączenie dowodu zakupu.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 1. Zwracane Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru  z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@calanaprzod.org z dopiskiem „Reklamacja”. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Towaru.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
  1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy.
  3. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Fundacja „Cała Naprzód” („Fundacja”) z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Kościuszki 35, KRS: 0000519201 NIP: 6312654097 REGON: 243633458, e-mail: sklep@calanaprzod.org.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym podczas rejestracji konta w sklepie, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, województwo, kod pocztowy) w celu prowadzenia sklepu, realizacji umów o świadczenie usług lub umów sprzedaży, obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód.
 3. Dane osobowe mogą być udostępnione:
 • Poczta Polska – bez przekazania tych danych nie będzie możliwe dostarczenie przesyłki z zamówionymi Towarami;
 • Operatorzy płatności, w tym PayU SA – bez przekazania tych danych nie będzie możliwe zrealizowanie płatności za zamówione lub zwrócone Towary;
 • pl – właściciel zasobów serwerowych www.calanaprzod.org;
 • Platforma iFirma – system obsługujący dokumenty (faktury);
 • Podmioty świadczące na rzecz Fundacji „Cała Naprzód” usługi księgowe, w tym biuro księgowe Tandem z siedzibą w Gliwicach;
 • Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Kościuszki 35 – z uwagi na fakt bycia podmiotem statutowo powiązanym z Fundacją „Cała Naprzód” i na bieżąco wspierającym jej działania.

Dane osobowe udostępniane są tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby móc zagwarantować wysoką jakość usług i obsługi. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym na użytek własny, a jedynie do realizacji usług Fundacji „Cała Naprzód”.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Informujemy o prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych.
 4. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. Informujemy o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Fundację, w szczególności korzystania ze sklepu na stronie www.calanaprzod.org. W przypadku niepodania danych osobowych, Fundacja nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
 7. Administrator danych Fundacja „Cała Naprzód” informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływa.

 

ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
 • decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
 • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  1. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  2. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi.
   1. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
   2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
   3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie www.calanaprzod.org, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 4. Opinie i pytania dotyczące sklepu internetowego można wysyłać na dane adresowe wskazane na stronie www.calanaprzod.org.