PRACUJ W CAŁEJ NAPRZÓD!

Lubisz pomagać? Lubisz organizację imprez kulturalnych i sportowych? Chcesz nieść pomoc razem z nami? Dołącz do nas!

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. administracji i komunikacji w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu.

 

Misją stowarzyszenia jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

 • prowadzenie działań związanych z kampanią 1%
 • koordynowanie działań związanych z finansowaniem społecznościowym przede wszystkim z wykorzystaniem internetowych platform crowdfundingowych
 • promocja działań stowarzyszenia
 • wsparcie organizacji zbiórek publicznych
 • pomoc w obsłudze procesu wsparcia podopiecznych stowarzyszenia, w tym przede wszystkim przyjmowanie podopiecznych, weryfikacja, rozliczanie udzielonego wsparcia finansowego i dbanie o przejrzystość i transparentność całego procesu
 • zaangażowanie w organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych prowadzonych w zakresie działalności statutowej
 • pomoc w przygotowywaniu sprawozdań, w tym sprawozdań z realizowanych projektów, GUS, OPP i obsługa dofinansowań PFRON
 • nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami gospodarczymi w celu budowania partnerstw
 • nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie relacji z darczyńcami stowarzyszenia
 • podtrzymywanie relacji z członkami stowarzyszenia i wolontariuszami
 • redagowanie pism urzędowych, redagowanie maili – obsługa skrzynki pocztowej

Obowiązki pracownika łączą się wyłącznie z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód” działalnością statutową organizacji.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy biurowej
 • doświadczenie w działalności społecznej
 • umiejętności z zakresu promocji, przede wszystkim z wykorzystaniem mediów społecznościowych
 • znajomość lokalnych instytucji związanych z działalnością społeczną
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań
 • mobilność w obrębie Knurowa i Gliwic (prawo jazdy nie jest wymagane)
 • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych

Pożądane cechy charakteru:

Empatia, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, staranność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Miejsce pracy: Knurów (woj. śląskie), ul. Szpitalna 8 p. 414
 2. Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu.
 3. Wynagrodzenie: 1570 zł brutto.
 4. Okres zatrudnienia: Od 1 października 2020 roku z możliwością gwarantowanego zatrudnienia do 31 grudnia 2023 roku.
 5. Dodatkowe warunki:
  • praca w budynku dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami,
  • praca biurowa wewnątrz pomieszczenia,
  • praca w pozycji siedzącej,
  • praca na komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godziny dziennie.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Kwestionariusz osobowy (pobierz)
 4. RODO (pobierz)

Uwaga:

 • Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
 • Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów oraz przebiegu procesu rekrutacji:

 • Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do 15 września 2020 r. do godziny 12:00:
  • w formie elektronicznej (skany) na adres: kontakt@calanaprzod.org (sugerowany tytuł mejla: „Praca”) lub
  • pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
ul. Szpitalna 8 p. 414
44-190 Knurów
z dopiskiem „Praca” (decyduje data wpływu).

 • Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 17-18 września w godzinach między 15:00 a 19:00 w Knurowie przy ul. Szpitalna 8 p. 414. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przed rozmową przeprowadzony zostanie krótki test wiedzy dotyczącej działalności społecznej.
 • O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani do dnia 22 września.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 502 320 658 (Angelika Suchocka) lub adresem e-mail: kontakt@calanaprzod.org
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru.

Dodatkowe informacje:

 • możliwe elastyczne dostosowanie godzin pracy (zwłaszcza w przypadku osób zajmujących się osobami wymagającymi szczególnej opieki)
 • praca wymaga dużej współpracy z działającymi społecznie w stowarzyszeniu członkami organizacji
 • możliwość odbycia niezbędnych szkoleń merytorycznych dotyczących działania organizacji pozarządowych
 • treść ogłoszenia o naborze w PDF: (pobierz)
 • stanowisko pracy finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Harmonogram naboru:

 • ogłoszenie naboru – 7 września 2020 r.
 • termin przesyłania dokumentów – do 15 września 2020 r. do godz. 12:00
 • rozmowy kwalifikacyjne – 17-18 września 2020 r. w godz. 15:00 a 19:00
 • ogłoszenie wyniku – 22 września 2020 r.
 • rozpoczęcie pracy – 1 października 2020 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030