REGULAMIN WSPARCIA STOWARZYSZENIA „CAŁA NAPRZÓD”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Wsparcie udzielane jest przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, zwane dalej „Całą Naprzód”, działające w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), statutów, uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych.

1.2 Misją „Całej Naprzód” jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych, z których dochód przeznaczany jest na pomoc tym osobom.

1.3. Wsparcia udziela się na zasadach określonych w statucie, niniejszym Regulaminie i innych dokumentach „Całej Naprzód”, z powodu niepełnosprawności lub ciężkiej choroby i/lub trudnej sytuacji materialnej.

1.4. Wsparcie udzielane jest również osobom prawnym oraz podmiotom nie posiadającym osobowości prawnej działającym na rzecz takich osób.

1.5. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd „Całej Naprzód” może udzielić wsparcia z przyczyn nie wymienionych w punkcie 1.3., mieszących się jednak w zakresie celów statutowych „Całej Naprzód”.

2. Wniosek o wsparcie

2.1. Osoba ubiegająca się o wsparcie (Wnioskodawca) składa komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 2.4.

2.2. Dokumenty muszą być poprawnie wypełnione i podpisane na każdej stronie przez Wnioskodawcę.

2.3. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia bądź opiekun prawny osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie.

2.4. Komplet należy przekazać osobiście w oryginale lub przesłać na adres Stowarzyszenie „Cała Naprzód” ul. Kościuszki 35 44-100 Gliwice.

2.5. Komplet składa się z następujących dokumentów:

  • 1.1. Wniosek o wsparcie;
  • 1.2. Oświadczenie o dochodach i wydatkach;
  • 1.3. Instrukcja udzielania wsparcia;
  • 1.4. Dokumenty dodatkowe.

2.6. „Cała Naprzód” zastrzega sobie prawo na etapie rozpatrywania Wniosku do przeprowadzania wywiadu środowiskowego i/lub do żądania przekazania dodatkowych informacji i/lub doręczenia dokumentów uznanych przez „Całą Naprzód” za istotne, w związku z rozpatrywaną prośbą.

2.7. Podanie nieprawdziwych informacji może skutkować zmianą pozytywnej decyzji o wsparciu i/lub koniecznością zwrotu udzielonego wsparcia.

2.8. „Cała Naprzód” nie zwraca nadesłanych dokumentów.

3. Decyzja o objęciu wsparciem

3.1. Decyzję o objęciu wsparciem podejmuje Zarząd „Całej Naprzód” w terminie do 30 dni od otrzymania poprawnie wypełnionej dokumentacji i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.

3.2. W przypadku negatywnej decyzji dotyczącej wsparcia Wniosek o wsparcie (wraz z załącznikami) zostanie zniszczony w terminie do 30 dni od dnia poinformowania Wnioskodawcy o decyzji.

3.3. W przypadku pozytywnej decyzji Wnioskodawca zostanie zaproszony do podpisania poniższych dokumentów (w terminie do 21 dni), stając się Beneficjentem „Całej Naprzód”:

  • 3.1. Umowa o wsparciu;
  • 3.2. Regulamin wsparcia.

3.4. „Cała Naprzód” zastrzega sobie prawo do negatywnej decyzji dotyczącej wsparcia nawet w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów niniejszego Regulaminu.

4. Wydatkowanie środków

4.1. Wydatkowanie środków każdorazowo poprzedzone jest Wnioskiem złożonym przez Beneficjenta osobiście w oryginale lub przesłanym na adres „Całej Naprzód”.

4.2. Wydatkowanie środków zgromadzonych na rzecz Beneficjenta na rachunku bankowym następować może w następujący sposób:

  • przez pokrycie kosztów na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta bądź osoby działające w imieniu i na rzecz Beneficjenta rachunków, kalkulacji lub innych dokumentów potwierdzających wysokość kosztów;
  • przez przekazanie środków bezpośrednio na rachunek Beneficjenta.

4.3. Sposób wydatkowania środków wynika z uzasadnienia przedstawionego przez Beneficjenta.

4.4. Decyzję o wydatkowaniu środków podejmuje Zarząd „Całej Naprzód” w terminie do 30 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionej dokumentacji i informuje o podjętej decyzji Beneficjenta.

4.5. „Cała Naprzód” może wstrzymać wydatkowanie środków w przypadku, gdy informacje zawarte we Wniosku o wydatkowanie środków odbiegają od informacji zawartych we Wniosku o wsparcie, chyba że różnica ta zostanie odpowiednio uzasadniona.

4.6. Wydatkowanie może zostać wstrzymane również w przypadku niezłożenia przez Beneficjenta Sprawozdania z udzielonego wsparcia.

5. Sprawozdawczość

5.1. „Cała Naprzód” w terminie do 31 stycznia każdego roku przekazuje Beneficjentowi w formie pisemnej informacje o przekazanej w roku poprzednim ilości środków.

5.2. Beneficjent w terminie do 31 stycznia każdego roku przekazuje „Całej Naprzód” sprawozdanie z udzielonego wsparcia wraz ze zaktualizowanym oświadczeniem o dochodach i wydatkach oraz opisem sytuacji na stronę www.

5.3. Dokumenty, o którym mowa w punkcie 5.2. muszą być poprawnie wypełnione i podpisane na każdej stronie.

5.4. Na wniosek „Całej Naprzód” Beneficjent ma obowiązek okazać oryginały dokumentów finansowych wskazanych w sprawozdaniu. Dokumenty należy przekazać osobiście w oryginale lub przesłać na adres „Całej Naprzód”.

5.5. Zarząd „Całej Naprzód” podejmuje decyzję o zatwierdzeniu sprawozdania oraz kontynuacji wsparcia i informuje o tej decyzji Beneficjenta w terminie do 28 lutego każdego roku.

5.6. Zarząd „Całej Naprzód” może zaprzestać kontynuowania wsparcia w szczególności w przypadku braku złożonego sprawozdania, w przypadku gdy sprawozdanie wypełnione jest błędnie lub ustaniu konieczności wsparcia (np. poprawa sytuacji finansowej Beneficjenta, poprawa zdrowia, zmniejszenie wydatków, wyczerpanie celu pomocy, itp.).

 

6. Dane osobowe i wizerunek

6.1. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji wsparcia. Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO.

6.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35.

6.3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Beneficjenta jest dobrowolna.

6.4. Beneficjentowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawianie.

6.5. Beneficjent wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez „Całą Naprzód” wizerunku Beneficjenta, w całości i we fragmentach, przedstawionego na zdjęciach, a także danych osobowych Beneficjenta, obejmujących m.in. imię, nazwisko, nazwę schorzenia, wiek, poprzez ich publikacje w całości lub we fragmentach na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, na ulotkach, folderach, kalendarzach, plakatach reklamowych, innego rodzaju materiałach reklamowych rozpowszechnianych przez „Całą Naprzód”, dla celów informacyjnych działań „Całej Naprzód” oraz realizacji niniejszej Umowy.

6.6. Beneficjent wyraża zgodę na każdorazową publikację w mediach, na stronach własnych „Całej Naprzód” i innych informacji o wysokości, celach i rodzaju wsparcia. Zgoda ta jest ważna nawet po zaprzestaniu kontynuowania wsparcia lub rezygnacji ze wsparcia przez Beneficjenta.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Złożenie wniosku o wsparcie jest równoznaczne w skutkach prawnych z akceptacją niniejszych warunków i postanowień.

7.2. „Cała Naprzód” zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony www.calanaprzod.org wraz z datą.

7.3. Po ukazaniu się na stronie www.calanaprzod.org informacji o zmianach w Regulaminie, Beneficjent powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z pomocy po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.

7.4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Beneficjent powinien zaprzestać z korzystania z pomocy przyznanej przez „Całą Naprzód” lub ubiegania się o nią.

7.5. Od decyzji Zarządu „Całej Naprzód” nie przysługuje odwołanie. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

7.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7.7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

7.8. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w pierwszej kolejności przysługuje „Całej Naprzód”.

7.9. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie www.calanaprzod.org.

(ostatnia zmiana – 03.05.2017 r.)