STATUT FUNDACJI „CAŁA NAPRZÓD”
Tekst jednolity – Gliwice, dn. 28.07.2014 r.

Rozdział I 
Nazwa, siedziba, teren działania

§ 1

Fundacja „Cała Naprzód”, zwana w dalszej części niniejszego statutu fundacją, została ustanowiona przez fundatora Stowarzyszenie „Cała Naprzód” wpisane do KRS pod numerem 0000328818, reprezentowane przez prezesa zarządu – Łukasza Gorczyńskiego, decyzją Walnego zebrania członków z dn. 28.07.2014 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja działa na rzecz kultury, sportu, rekreacji, poprawy sytuacji ludzi znajdujących się w trudnym położeniu zdrowotnym i finansowym oraz wsparcia organizacji pozarządowych i całego sektora ekonomii społecznej.

§ 3

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§ 4

1. Siedzibą fundacji są Gliwice.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa za granicą.

§ 5

Dla prowadzenia swoich spraw fundacja może zatrudiać pracowników oraz powoływać biura.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele fundacji jest minister właściwy ds. polityki społecznej.

 

Rozdział II 
Majątek i sposoby finansowania

§ 7

1. Majątek fundacji składa się z funduszu założycielskiego, określonego w akcie notarialnym, o którym mowa w § 1, w kwocie 2.500 zł, w tym 1.000 zł na rzecz prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, oraz dochodów i środków uzyskanych w toku działalności fundacji.
2. Fundusz założycielski pochodzi z nagrody finansowej otrzymanej przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód” w ramach plebiscytu Prezydenta Miasta Gliwice – „Organizacja Roku 2013” za całoroczną działalność na rzecz mieszkańców Gliwic.
3. Majątek fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych i pokrycie jej wydatków bieżących.
4. Fundacja czerpie środki finansowe z następujących źródeł:
a. darowizny, spadki i zapisy,
b. dotacje, dofinansowania, nagrody,
c. kredyty, lokaty, odsetki, inwestycje,
d. zbiórki publiczne,
e. działalność gospodarcza.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział III
Zasady, formy i zakres działania fundacji

§ 8

Celem fundacji są zadania w zakresie:
a. działalności charytatywnej;
b. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
c. kultury i sztuki;
d. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
e. edukacji;
f. turystyki i krajoznawstwa;
g. ochrony i promocji zdrowia;
h. promocji i organizacji wolontariatu;
i. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
j. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
k. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
l. działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności w sferze pożytku publicznego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. wsparcie finansowe, rzeczowe i merytoryczne osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz ich rodzin i bliskich;
b. organizację i wspieranie imprez artystycznych we wszystkich formach;
c. organizację i wspieranie działań edukacyjnych we wszystkich formach;
d. organizację i wspieranie kampanii społecznych;
e. organizację i wspieranie zajęć oraz wydarzeń sportowych we wszystkich formach;
f. organizację i wspieranie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów zorganizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
g. organizację i wspieranie przedsięwzięć prezentujących i pielęgnujących różnorodność kulturową oraz tożsamość miasta Gliwice i województwa śląskiego;
h. współdziałanie w sposób doraźny lub na podstawie porozumień z innymi organizacjami społecznymi j gospodarczymi w zakresie realizacji swoich celów statutowych;
i. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, a także instytucji wymiaru sprawiedliwości w zakresie działalności statutowej.

§ 10

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:
58.11.Z Wydawanie książek;
58.13.Z Wydawanie gazet;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 11

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako:
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
58.11.Z Wydawanie książek
58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.13.Z Wydawanie gazet
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz  zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Rozdział IV. 
Skład, organizacja, sposób powoływania organów fundacj
i

§ 12

Organami fundacji są:
a. zarząd
b. rada fundacji

§ 13

1. Członków organów fundacji powołuje i odwołuje fundator, tj. Stowarzyszenie „Cała Naprzód” na walnym zebraniu członków stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – w terminie pierwszym, a bez względu na liczbę obecnych – w terminie drugim, to jest po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu pierwszego.
2. Pierwsza kadencja zarządu i rady fundacji trwa 3 lata. Każda następna – 4 lata. Kadencje organów Fundacji „Cała Naprzód” tożsame są z kadencjami wybieralnych organów Stowarzyszenia „Cała Naprzód”.
3. Członkowie zarządu i rady fundacji mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż jedną kadencję.
4. W skład organów fundacji mogą wchodzić członkowie władz Stowarzyszenia „Cała Naprzód”, w tym członkowie zarządu.

§ 14

1. Zarząd fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym dyrektora i zastępców dyrektora.
2. Zarząd fundacji kieruje działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.
4. Członkowie zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

1. Rada fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego.
2. Rada fundacji powołana jest do sprawowania kontroli nad jej działalnością.
3. Rada spotyka się na zebraniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku.
4. Członkowie rady mogą brać udział w posiedzeniach zarządu fundacji z głosem doradczym.
5. Członkowie rady nie mogą być członkami zarządu fundacji.
6. Członkowie rady nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Dla wykonywania swoich funkcji i zadań rada fundacji, w tym każdy z jej członków ma prawo wglądu w bieżącą działalność fundacji, poprzez:
a. żądanie od zarządu fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności fundacji;
b. żądanie od członków zarządu i pracowników fundacji sprawozdań i wyjaśnień w zakresie wszelkich dziedzin działalności fundacji;
c. dokonywanie rewizji majątku fundacji i kontroli finansowej, w tym sposobów wydatkowania środków finansowych.

§ 16

Do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.

 
Rozdział V. 
Zmiana statutu, likwidacja fundacji

§ 17

Zmiany statutu są dopuszczalne i mogą dotyczyć wszystkich jego postanowień, za wyjątkiem głównych celów fundacji. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje fundator, tj. zarząd Stowarzyszenia „Cała Naprzód” w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 18

Likwidacja fundacji następuje w przypadku wyczerpania majątku oraz uchwały o braku możliwości lub celowości prób jego odnowienia. W razie likwidacji funkcję likwidatora pełni dyrektor fundacji lub inna osoba wyznaczona przez fundatora.

§ 19

Każda ustawowa zmiana przepisów, na których oparto niniejszy statut powoduje automatycznie zawieszenie tych postanowień statutowych, które wynikają ze zmiany przepisów. Do czasu zmiany statutu w takim przypadku w miejsce nieaktualnych zapisów stosuje się aktualne prawo.